Profesia de psiholog - Codul de procedura disciplinara - Partea I

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4 data de 1 noiembrie 2013

CODUL DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ - Partea I

CUPRINS

Preambul

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II Procedura răspunderii disciplinare

Secțiunea I Etapele procedurii răspunderii disciplinare

Secțiunea a II-a Sancțiunile

Secțiunea a III-a Punerea în aplicare a sancțiunilor

Capitolul III Dispoziții finale și tranzitorii

Preambul

Codul de procedură disciplinară este aprobat pentru aplicarea Legii nr. 213/2004, reprezentând un instrument necesar în procesul de organizare a exercitării profesiei de psiholog în România, pentru asigurarea echilibrului drepturilor și obligațiilor profesionale corelative.

Codul de procedură disciplinară reprezintă instrumentul-garant al respectării principiului primordialității răspunderii profesionale, nejudiciare, față de orice altă formă de răspundere, care se bazează pe culpa profesională dovedită.

Culpa profesională constatată de către corpul profesional constituie singurul temei, care, ulterior, ar putea fundamenta o altă posibilă formă de răspundere administrativă sau judiciară, procedura inversă nefiind acceptată, cu excepția cazurilor în care s-a dispus începerea urmăririi penale.

Prin actualul Cod de procedură disciplinară, psihologului profesionist îi este garantat dreptul la o analiză specializată a actului său profesional, prin eliminarea unor posibile neajunsuri ale altor forme de răspundere reglementate, determinate de necunoașterea specificului exercitării profesiei de psiholog și a standardelor de calitate în serviciile psihologice.

Beneficiarii serviciilor psihologice au posibilitatea să își apere drepturile împotriva practicilor ilegale sau nedeontologice, care ar putea fi identificate pe piața serviciilor psihologice. Codul de procedură disciplinară permite transparența procedurilor răspunderii disciplinare, precum și identificarea de soluții alternative de stingere a unor conflicte, apărute în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog.

Codul de procedură disciplinară asigură condițiile necesare pentru soluționarea cazurilor privind încălcarea normelor deontologice și de disciplină profesională într-un termen rezonabil.

Codul de procedură disciplinară este în acord cu Constituția României, Convenția Universală a Drepturilor Omului și cu tratatele constitutive ale Uniunii Europene în care România este parte semnatară.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. – Prezentul Cod de procedură disciplinară, denumit în continuare Cod, conține principalele norme de procedură disciplinară, prin care se urmărește asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu și garantarea drepturilor psihologilor și beneficiarilor serviciilor psihologice.

Capitolul II

Procedura răspunderii disciplinare

Art. 2. – (1) Procedura unică în urma căreia poate fi sancționat disciplinar un psiholog este procedura răspunderii disciplinare prevăzute în prezentul Cod.

(2) Plângerea, formulată potrivit formularului de plângere, reprezintă singurul temei al demarării procedurii răspunderii disciplinare. În cazuri temeinic motivate, răspunderea disciplinară poate fi activată și din oficiu, în baza rolului activ al Comisiei de deontologie și disciplină, denumită în continuare comisie. Orice altă formă de plângere se consideră nulă de drept pentru demararea procedurilor răspunderii disciplinare.

(3) Psihologii care formează obiectul răspunderii disciplinare și beneficiarii serviciilor psihologice, care au formulat plângeri, pot utiliza orice mijloc procedural reglementat de Colegiu, în vederea stingerii conflictului apărut în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog.

(4) Analizarea, avizarea și după caz, sancționarea unei fapte relevante din punct de vedere deontologic se realizează numai în cadrul procedurii răspunderii disciplinare.

Secțiunea I

Etapele procedurii răspunderii disciplinare

Art. 3. – (1) Etapele procedurii răspunderii disciplinare sunt reglementate în prezenta secțiune.

(2) Procedura răspunderii disciplinare este constituită din șase etape distincte și succesive.

(3) Concilierea părților poate interveni în orice etapă a procedurii răspunderii disciplinare, aceasta conducând automat la suspendarea procedurii și închiderea cazului. Dovada concilierii părților se realizează potrivit unui formular special elaborat și actualizat de către Departamentul juridic și de comunicare.

Etapa I

Art. 4. – (1) Plângerea, cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în baza Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau a Legii nr. 213/2004, denumită în continuare lege, în scris ori prin poștă electronică, pe care o persoană interesată, numită petent, o adresează forurilor de conducere ale Colegiului, poate constitui temei pentru demararea procedurii răspunderii disciplinare cu condiția completării și semnării formularului de plângere elaborat și actualizat de către Departamentul juridic și de comunicare.

(2) Plângerea completată potrivit condițiilor stipulate la alin. (1) se depune împreună cu celelalte documente doveditoare, după caz, la secretariatul Comitetului director, care va o înregistra în Registrul general de evidență al Colegiului.

(3) Plângerea formulată de către petent vizează un singur psiholog, plângerile colective nefiind acceptate.

(4) Datele de identificare ale petentului și psihologului reclamat se înscriu în inventarul dosarului în mod obligatoriu.

Etapa a II-a

Art. 5. – (1) După înregistrarea plângerii, aceasta este analizată de către președintele Colegiului, care în funcție de situație și opțiunea petentului, poate propune medierea conflictului sau concilierea părților.

(2) În cazul imposibilității organizării unei ședințe de mediere profesională sau după epuizarea acestei proceduri, fără concilierea părților, președintele Colegiului înaintează plângerea împreună cu documentele doveditoare pentru continuarea procedurii răspunderii disciplinare.

(3) Președintele Colegiului poate propune părților și alte forme de stingere a conflictului sesizat, acceptate de părți, după caz, în condițiile legii.

(4) În cazul în care, după analiza plângerii, se constată că aceasta este adresată în mod eronat sau nu formează obiectul unei proceduri de răspundere profesională, președintele Colegiului poate soluționa cererea depusă sau poate să o înainteze spre soluționare uneia sau mai multor comisii de specialitate.

Etapa a III-a

Art. 6. – (1) Departamentul juridic și de comunicare analizează temeiul juridic al plângerii formulate de către petent și avizează încadrarea juridică a faptelor descrise în plângere.

(2) Avizul juridic este obligatoriu pentru încadrarea juridică a faptelor descrise în plângere, necesar în analiza ce urmează să fie efectuată de către Comisie și de către comisiile de specialitate.

(3) Concluziile avizului juridic se înscriu în mod obligatoriu în inventarul dosarului.

Etapa a IV-a

Art. 7. – (1) După obținerea avizului juridic, plângerea este analizată de către comisia/comisiile de specialitate, după caz, în funcție de specialitatea/specialitățile profesionale în care a fost exercitată profesia de psiholog la data realizării actelor profesionale reclamate.

(2) Avizul emis de către comisia/comisiile de specialitate vizează răspunderea disciplinară a psihologului reclamat în raport cu un act profesional, efectuat de către acesta, pentru constatarea unei eventuale culpe profesionale sau constatarea lipsei culpei profesionale în sarcina psihologului.

(3) În raport cu dispozițiile art. 55 din lege, în cazul constatării culpei profesionale, comisia/comisiile de specialitate propune/propun Comisiei aplicarea unei sancțiuni disciplinare, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) din lege, după caz.

(4) Concluziile avizului emis de către comisia/comisiile de specialitate se înscriu în mod obligatoriu în inventarul dosarului.

CONTINUARE