Profesia de psiholog - Codul de procedura disciplinara - Partea II

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4 data de 1 noiembrie 2013

CODUL DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ - Partea II

Etapa a V-a

Art. 8. – (1) După parcurgerea etapelor anterioare, Comisia de deontologie și disciplină analizează plângerea formulată de către petent, împreună cu celelalte avize emise și stabilește necesitatea începerii/neînceperii cercetării disciplinare, după caz.

 (2) Neînceperea cercetării disciplinare atrage în mod automat suspendarea procedurii răspunderii disciplinare și închiderea dosarului. Neînceperea cercetării disciplinare constituie un mijloc de soluționare a plângerii, care se motivează în mod obligatoriu.

Art. 9. - (1) În cazul începerii cercetării disciplinare, Comisia convoacă de urgență părțile, petentul și psihologul reclamat, separat, în prima sa ședință lucrativă, după caz.

(2) După ascultarea celor două părți, precum și după analizarea răspunsurilor date de către acestea la întrebările formulate de către membrii Comisiei, având în vedere avizele și propunerile de la dosar, aceasta stabilește dacă psihologul reclamat este vinovat de încălcarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau a altei norme deontologice prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei de psiholog.

(3) În raport cu răspunderea disciplinară a psihologului reclamat și cu gravitatea faptei sesizate, Comisia poate hotărî:

a) nesancționarea psihologului reclamat și închiderea dosarului;

b) sancționarea psihologului reclamat potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. a)-b) din lege;

c) înaintarea către Comitetul director al Colegiului a propunerii de sancționare a psihologului potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. c) - d) din lege.

(4) Concluziile hotărârii Comisiei se înscriu în mod obligatoriu în inventarul dosarului, urmând ca motivația și detalierea acesteia să fie înscrise în procesul verbal al ședinței.

(5) Perioada desfășurării procedurilor răspunderii disciplinare nu poate depăși 45 de zile calendaristice, cu excepția înaintării către Comitetul director al Colegiului a propunerii de sancționare a psihologului potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. c) - d) din lege, fără a putea depăși un termen suplimentar de 15 zile calendaristice de la data ședinței Comitetului director.

Art. 10. – (1) În cazul în care, pentru lămurirea situației, Comisia consideră necesar că psihologul reclamat poate fi obligat să prezinte metodele și tehnicile de evaluare și asistența psihologică utilizate în cazul dedus analizei disciplinare.

(2) În cazuri excepționale, când lămurirea situației nu se poate realiza decât printr-o analiză la fața locului, Comisia poate aproba efectuarea unei cercetări disciplinare pe teren, de către doi membri ai acesteia.

(3) Cercetarea disciplinară pe teren se finalizează prin încheierea de către membrii comisiei a unui proces-verbal de constatare, care va fi prezentat spre analiza Comisiei, cu prelungirea corespunzătoare a termenului de soluționare a plângerii.

Art. 11. – (1) Părțile au dreptul și obligația să participe la cercetarea disciplinară a cazului, fiind convocate separat, acestea pot prezenta argumente și probe în susținerea punctului lor de vedere pe toată perioada desfășurării procedurii răspunderii disciplinare.

(2) Părțile pot fi asistate de către un apărător, avocat sau consilier juridic, după caz, în condițiile legislației specifice, care garantează dreptul la apărare, fără ca aceștia să poată participa la analiza metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, prezentate ca dovezi cu caracter confidențial sau de secret profesional. În cazul în care prezența psihologului este strict pentru analiza metodelor și tehnicilor de evaluare și asistentă psihologică în contextul faptei sesizate, aceasta se realizează numai în prezența psihologului.

(3) În cazul în care după soluționarea plângerii, părțile aduc argumente sau dovezi noi în susținerea punctului lor de vedere, o nouă soluție va putea fi dată numai după formularea unei noi plângeri, cu respectarea formei prevăzute în prezentul cod.

Etapa a VI-a

Art. 12. – (1) În cazul în care Comisia înaintează plângerea Comitetului director al Colegiului pentru soluționare, toate avizele, propunerile și documentele de la dosar vor sta la dispoziția Comitetului director spre consultare și analiză.

(2) În prima ședință lucrativă, pe baza propunerii Comisiei, Comitetul director al Colegiului va analiza și aproba prin vot soluționarea dosarului, după cum urmează:

a) nesancționarea psihologului reclamat și închiderea dosarului;

b) sancționarea psihologului reclamat potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. c)-d) din lege.

(3) În cazul unui mandat expres acordat de către Comitetul director al Colegiului către membrii care asigură conducerea operativă, aceștia vor putea soluționa plângerea formulată în numele Comitetului director.

(4) Convocarea membrilor care asigură conducerea operativă se realizează de către președintele Colegiului.

Secțiunea a II-a

Contestația

Art. 13. - (1) Hotărârea Comisiei privind nesancționarea psihologului reclamat sau sancționarea psihologului reclamat potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. a)-b) din lege poate fi contestată de către părți pentru nerespectarea procedurilor răspunderii disciplinare.

(2) Hotărârea nu poate fi contestată sub aspectul calității analizei realizate, Comisia fiind suverană în ceea ce privește analiza și competența acesteia.

(3) Hotărârea Comitetului director al Colegiului privind nesancționarea psihologului reclamat sau sancționarea psihologului reclamat potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. c)-d) din lege poate fi contestată de către părți pentru nerespectarea procedurilor răspunderii disciplinare.

(4) Hotărârea nu poate fi contestată sub aspectul calității analizei realizate, Comitetul director fiind suveran în ceea ce privește analiza și competența acestuia.

(5) În cazul în care Comitetul director al Colegiului mandatează expres membrii conducerii operative, hotărârile pronunțate de către aceștia pentru soluționarea plângerilor formulate nu pot fi contestate la Comitetul director al Colegiului.

Art. 14. – (1) Contestația formulată de către părți cu privire la nerespectarea procedurilor răspunderii disciplinare urmează o procedură distinctă și se înregistrează la secretariatul Comitetului director al Colegiului.

(2) Etapele procedurilor prevăzute la art. 56 din lege sunt următoarele:

a) Etapa I – înregistrarea contestației privind încălcarea procedurii răspunderii disciplinare la secretariatul Comitetului director al Colegiului;

b) Etapa a II-a – analiza și emiterea rezoluției președintelui Colegiului;

c) Etapa a III-a – analiza și emiterea avizului juridic;

d) Etapa a IV-a – analiza și emiterea hotărârii de către Comitetul director sau Consiliul Colegiului, după caz;

e) Etapa a V-a – admiterea contestației și înaintarea dosarului ce face obiectul contestației către Comisia de deontologie și disciplină, pentru efectuarea procedurii răspunderii disciplinare sau începerea cercetării disciplinare, după caz.

(3) Hotărârea aprobată de către Comitetul director sau Consiliul Colegiului, după caz, pentru soluționarea contestației este definitivă.

Secțiunea a III-a

Punerea în aplicare a sancțiunilor

Art. 15. – (1) Sancțiunea administrativă prevăzută la art. 18 lit. b) din lege se aplică automat, prin efectul direct al legii, fără nicio altă formalitate prealabilă.

(2) Sancțiunile aplicate în cadrul procedurilor răspunderii disciplinare privesc exercitarea drepturilor și obligațiilor profesionale de către psihologi, acestea neputând afecta funcționarea formelor independente de exercitare a profesiei, în cazul în care serviciile psihologice sunt furnizate de către alți psihologi.

(3) Aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a)-b) din lege se realizează de către Comisie se comunică în scris și direct psihologului sancționat, participarea acestuia în cadrul procedurilor de sancționare este obligatorie. Aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. c)-d) din lege privește dreptul de a profesa în una sau mai multe specialități profesionale, în funcție de culpa profesională constatată.

(4) Constatarea stării de incompatibilitate prevăzute la art. 21 lit. a) și c) din lege conduce la încetarea dreptului de a profesa în toate specialitățile profesionale.

(5) Comunicarea sancțiunilor disciplinare către angajatori sau alte instituții interesate se realizează pentru atingerea scopului acestora.

Capitolul III

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 16. – Orice alte proceduri administrative instrumentate de către alte instituții sau persoane juridice nu pot constitui temei pentru constatarea culpei profesionale și aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru psihologi.