Servicii de sanatate conexe actului medical - Lamuriri

info psihologie

Servicii psihologice conexe actului medical


Am extras din Normele Metodologice CNAS 2015 informațiile care ajută inițierea și derularea unui contract de furnizare servicii de sănătate conexe actului medical.


Acte necesare, conform Normelor Metodologice CNAS 2015, pentru încheierea contractului de furnizare servicii de sănătate conexe actului medical de către psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi:
1.    Actul doveditor privind relația contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice și furnizorul de servicii conexe actului medical
2.    Copie B.I. /C.I.
3.    Avizul de liberă practică
4.    Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România
5.    Certificate de înregistrare a furnizorilor de servicii psihologice conform Legii 213/2004
6.    Tipul serviciilor furnizate și programul de activitate pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical

Anexa 7 din Normele Metodologice CNAS 2015 aduce lămuriri asupra specialităților clinice care pot furniza pacienților servicii de sănătate conexe actului medical, tipul de pacienți și numărul de puncte aferente unei ședințe, precum și modul în care se oferă acces la serviciile de sănătate conexe actului medical.

Norme metodologice CNAS 2015
Anexa 7

1.7 Servicii de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea
psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:
- neurologie şi neurologie pediatrică;
- otorinolaringologie;
- psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
- ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică; [servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]
- reumatologie; [servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]
- oncologie medicală;
- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
- hematologie;
- nefrologie.

1.7.1 Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical şi punctajele
corespunzătoare:

a) Neurologie şi neurologie pediatrică
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
30 puncte/şedinţă
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adult
30 puncte/şedinţă
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult
30 puncte/şedinţă
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -
logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
15 puncte/şedinţă

[servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]

b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
b1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
30 puncte/ședință
b1.2)consiliere psihologică clinică
30 puncte/ședință
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială-logoped:
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie
15 puncte/ședință
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire
30 puncte/ședință

c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
c1.1) evaluare psihologică clinică şipsihodiagnostic
30 puncte/ședință
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adult
30 puncte/ședință
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
30 puncte/ședință
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
30 puncte/ședință
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -logoped:
- consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
15 puncte/ședință

[servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]

f) Oncologie medicală
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
30 puncte/şedinţă

g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat
30 puncte/şedinţă

h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
30 puncte/şedinţă

i) Nefrologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă
30 puncte/şedinţă

1.7.3
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică și psiholog/logoped.
 
Anexa 8 din Normele Metodologice CNAS 2015 aduce lămuriri asupra modului în care se face contractarea și raportarea serviciilor de sănătate conexe actului medical, importanța și prioritatea acestor servicii, precum și asupra punctajului acordat în medie pe zi.

Norme metodologice CNAS 2015
Anexa 8

Modalitățile de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură
Art. 2
(2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii, care prestează servicii de sănătate conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii de sănătate conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat prin scrisoare medicală serviciile respective, servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.
 
Art.3
În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.
(2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală.
Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulți asigurați indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepția medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăși 150 de puncte în medie pe zi.
Pentru desfăşurarea activităţii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii de sănătate conexe.
Pentru desfăşurarea activităţii, furnizorul de servicii de sănătate conexe poate avea relaţii
contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe.

Norme metodologice CNAS 2015